Το προιόν παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο: CYS EN 13163:2008  Θερμομονωτικά προιόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προιόντα απο διογκωμένη πολυστερίνη(EPS)- Προδιαγραφή

Το προιόν συμμορφώνεται σύμφωνα με την Οδηγία: Οδηγία 89/106/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1988 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22 Ιουλίου 1993 και τον Κανονισμό 305/2011/ΕΕ

Οι εργαστηριακοί ελέγχοι μετρήσης και ελέγχου τύπου (ΙΤΤ) των τεχνικών χαρακτηριστικών των προιόντων έγιναν σύμφωνα με τα πρότυπα: (Βρείτε τα πρότυπα στο συννημένο αρχείο pdf.)

Δήλωση επίδοσης